Privacy

05-05-2018

Educom automatiseringsopleidingen B.V. , Detacom ICT Personeel Services B.V. , Detacom Projekten en Detachering B.V.,  gevestigd te 6135 KR Sittard aan het adres Poststraat 2b, en Educom Eindhoven B.V., gevestigd te 5641 JA Eindhoven aan het adres Daalakkersweg 16, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy statement.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent een informatieplicht voor de verwerkingsverantwoordelijke. Betrokkenen moeten proactief informatie krijgen over welke persoonsgegevens de organisatie verwerkt en hoe zij hun privacy rechten kunnen uitoefenen. 
Graag leggen we in ons privacy statement uit welke gegevens we van u opslaan en wat we precies doen met de gegevens die u ons toevertrouwt.


Wat zijn persoonsgegevens?   

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Wanneer verzamelen we uw gegevens 

We verzamelen uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u gebruik wil/gaat maken van onze dienstverlening.

Hoe verzamelen we uw gegevens? 

Uw persoonsgegevens worden op twee manieren ontvangen:
1.    De persoonsgegevens die u als betrokkene ons rechtstreeks verstrekt
2.    De persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen (recruitmentbureaus, jobboards, etc.)

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?  

Dit doen wij voor de uitvoering van onze dienstverlening waaronder aanname, assessen of bemiddeling.
1.    Om uw geschiktheid, de haalbaarheid en het niveau te beoordelen 
2.    Het aangaan en onderhouden van een zakelijke relatie
3.    Het voorbereiden en opstellen van een overeenkomst
4.    Subsidies/premiekortingen aan te vragen
5.    Naleving van wet- en regelgeving zodra er een arbeidsrelatie tot stand komt 
6.    Om u te informeren over onze dienstverlening en opportuniteiten.


We verwerken uw gegevens dus op basis van één van de volgende grondslagen:
A.    Toestemming verkregen van betrokkene
B.    Verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst 
C.    Verwerking noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichting.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?    

Wij hanteren een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en nemen maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.  Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de beginselen zoals benoemd onder art. 5 EU-AVG.   

Hoelang bewaren we uw gegevens? 

Komt u niet succesvol door onze selectieprocedure of is de zakelijke relatie niet meer actief?  Dan kunt u erop vertrouwen dat uw gegevens maximaal 4 weken ná het einde van de procedure, verwijderd worden. 

De gegevens die mogelijk nog zijn opgeslagen in de back-up, worden maximaal 7 dagen later verwijderd. Gegevens in onze back-up zijn niet meer toegankelijk voor onze medewerkers.     
Uw naam en reden van afwijzing kunnen voor data analyse doeleinden bewaard blijven. 

Hebben we momenteel geen geschikte vacatures voor u maar zijn we wel enthousiast over uw profiel? Dan bewaren we uw gegevens voor maximaal 1 jaar in onze database mits u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.  

Na uitdiensttreding bewaren we enkel de gegevens die we wettelijk verplicht zijn te bewaren conform de wettelijke bewaartermijn.

Intrekken toestemming langer bewaren gegevens 

Heeft u toestemming gegeven voor het langer bewaren van uw gegevens in onze database? Dan heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt dit doen door dit verzoek via e-mail aan ons door te geven. Stuur uw verzoek naar privacy@educom.nu. Na ontvangst van uw e-mail worden uw gegevens binnen 4 weken verwijderd.

Gegevens delen   

We delen uw gegevens, al dan niet in de vorm van een profiel, met derden zodra dit voor de uitvoering van de overeenkomst/afspraken noodzakelijk is. Met derden hebben we natuurlijk goede afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens.      

Beveiliging   

Wij nemen maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. Wij maken afspraken over maatregelen met externe partijen (bijvoorbeeld: softwareleveranciers). Daarnaast controleren we of externe partijen deze afspraken nakomen. Dit wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat wij zorgen dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht de gegevens kunnen verwerken.     
Servers van externe partijen kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden.

Rechten van betrokkenen   

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een inzageverzoek doen. Dat inzageverzoek kunt u mailen naar privacy@educom.nu. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze handelswijze.

Vragen, opmerkingen of (vermoeden van) datalek   

Heeft u vragen, opmerkingen, een klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens of  wilt u (het vermoeden van) een datalek melden? dan kunt u telefonisch of  per e-mail contact met ons opnemen via ons algemeen telefoonnummer +31 (0) 88 588 25 25 of via privacy@educom.nu. Vermeld hierbij uw naam, contactgegevens en een omschrijving van de situatie.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan om uiteenlopende redenen veranderd, aangevuld of gewijzigd worden. Het meest actuele privacy statement wordt te allen tijde gepubliceerd op onze website.