Traineeship

Werving en selectie

Educom volgt een drie-staps protocol voor de werving en selectie van trainees:

De eerste stap is de werving. Educom hanteert sourcing. Sourcing heeft tot doel interesse te wekken ten einde een respons te triggeren (applying, referring, contacting). Door middel van push (headhunting of referral follow-ups) en pull (advertising of job posting ) sourcing technieken worden kandidaten geacquireerd.

De tweede stap bestaat uit het afnemen van testen. Educom toetst kandidaten op aanwezige competenties als nauwkeurigheid, snelheid van schakelen, analytisch en conceptueel denkvermogen.

De derde stap vormen de intakegesprekken. Elke kandidaat krijgt twee intakegesprekken met 4 verschillende medewerkers van Educom. Daarbij wordt gelet op presentatie, communicatie, bewustzijn en bovenal intrinsieke motivatie. Door middel van vraagtechnieken als STAR (Situatie, Taken, Activiteiten en Resultaat) en LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen) ontstaat een beeld van een kandidaat. Een kandidaat wordt alleen toegelaten tot de opleiding als de meerderheid van de 4 interviewers een positief advies geven. 

Opleiding (leren)

Het traineeship Application Development is gericht op het vak programmeren door middel van het aanleren van de OOP  (Object Oriented Programming) mindset. Vanuit de praktijk hebben we na onderzoek en natuurlijk vanuit ons POC een basisprogramma geformeerd, genaamd Essentials. De doorlooptijd van dit programma bedraagt 6 weken, waarin de volgende “programming essentials” behandeld worden:

  • General and software architecture concepts;
  • Programming concepts;
  • Language concepts;
  • Process analysis and design;
  • Data analysis, database design and SQL;
  • Web and mobile concepts;
  • Interface concepts;

Het tweede deel van opleiding, eveneens met een doorlooptijd van 6 weken, bestaat uit verdiepingsmodules, oftewel de Elaborations. De Elaborations zijn maatwerk: gericht op specifieke toepassingsomgevingen en op de persoonlijke ontwikkeling van de trainee. Geïnventariseerde behoeften zijn leidend voor use cases die de trainee vormgeeft in omgevingen als Java, PHP, C#(.NET) dan wel puur in front-end (AngularJS, Node.js, e.d.) of mobile (Xamarin, e.d.).

Werkervaring

Standaard wordt de trainee na de opleiding vanuit Educom ingezet bij de klant voor een periode van 9 maanden. In deze periode gaat de trainee zijn/haar kennis en ervaring in de praktijk brengen en zich ontwikkelen tot een volwaardige (junior) developer.

In de werkervaringperiode gaat men uit van een full- timewerkweek (40 uur per week). De totale werkervaringperiode van 9 maanden komt daarmee uit op te werken 1350 uur rekening houdend met indirecte uren zoals verlof, ziekte e.d.

Tijdens deze periode wordt de trainee gecoacht door Educom en de klant en vinden er periodiek voortgangsgesprekken plaats. In de regel vinden deze gesprekken maandelijkse plaats, waarbij er na drie maanden een tussentijdse evaluatie plaatsvindt. Ongeveer twee maanden voor het einde van de werkervaringsperiode wordt er een afspraak gepland om de overgang alvast te bespreken. Ervaring leert dat de trainee behoefte heeft aan die duidelijkheid. Kort na de indiensttreding vindt een eindevaluatie plaats.

Indiensttreding

Na de overeengekomen inhuurperiode kan de klant de trainee, zonder bijkomende kosten, in dienst nemen. Het is daarbij aan te bevelen dit proces tijdig op te starten.